NÆTTVERKET ( Mental Helse Snåsa)

Mental Helse Snåsa driver et treffsted "NÆTTVERKET". Vi treffes kvar onsdag for å snakke om stort og smått som opptar oss. (kaffe og vaffel) Mental Helse Snåsa er en medlemsorganisasjon […]

Hvordan skape godfølelsen?

Kveldsforedrag med Tore Sandnes fra MOT, mandag 15 august kl 18.00 - 19.30 på Snåsa Skole. Tore holder seminar for ansatte i skole og barnehage i Snåsa tidligere på dagen, […]

NÆTTVERKET (Mental Helse Snåsa)

Mental Helse Snåsa driver et treffsted "NÆTTVERKET" Vi treffes kvar onsdag for å snakke om stort og smått som opptar oss i kvardagen. (Kaffe og VAFFEL) + at vi drifter […]

Agnete Saba – konsert

Mijjieh aavoedibie Agnete Sabam åehpiedehtedh mij mijjen luvnie tjoejehte duarstan, mïetsken 25. b. Baantine golme musihkerigujmie jïh sjïere kreatijve dåehkine, Agnete lea musihkeprosjektem tseegkeme mestie skraejriem åådtjeme hïejmesijjien åajvoeh eatnamistie. […]

Sančuari spiller til dans

Gosse iehkedsbiejjie Snåasenjaevresne vååjnoe laavadahken mïetsken 27. b. mijjieh daanhtsose bööredibie Sančuarine ektine. Gosse gaajhkesh joejkeminie jïh leah feesteaajmosne dellie badth daajra Sančuari lea scenesne. Sančuari lea mahte 40 jaepieh […]

NÆTTVERKET (Mental Helse Snåsa)

Mental Helse Snåsa driver et treffsted "NÆTVERKET". Vi treffes hver onsdag for å snakke om stort og smått som opptar oss. (Kaffe og vaffel) Mental Helse Snåsa er en medlemsorganisasjon […]

Kveldsvandring til Megard

Pilegrimsvandring med 6 poster som ulike kulturelle innslag knyttet til Tema, som i år er Fellesskap og Samhold. Tekster, sang og musikk. Avsluttes med en kort gudstjeneste. Deretter spiser alle […]

Familiedag med aktiviteter tilpasset ulike funksjonsnivåer.

På vegne av Gjerstadstiftelsen inviterer vi til: Familiedag med aktiviteter tilpasset ulike funksjonsnivåer. Viosen Stadion, Snåsa. Søndag 4.september. Velkommen! Arrangør kan gi økonomisk bidrag til transport, avsatt pott vil bli […]

MØTEPLASS (pårørende)

En møte plass for pårørende som har/hatt, rus/psykiske problem i nære relasjoner. Der treffes vi for å få forståelse og løfte hverandre videre i hverdagen. Som igjen kan medføre at […]

Friluftsgruppa på tur

Friluftsgruppa er på tur tirsdager fra kl. 11. Gruppa møtes på Snåsa Bygdesentral, Vinje. Følg med Friluftsgruppa Snåsa på facebook for oppdatering om turmål, tidspunkt og oppmøtested.

Dagsenter

Dagsenter fra klokka 10.00. Trim fra klokka 10.30, matservering og kaffe fra kl 11.00, deretter underholdning.

Åpen dag hos Snåsa Historielag på Vinje

Snåsa Historielag ønsker alle, medlemmer eller ikke, velkommen innom våre lokaler på Vinje skole. Vi spanderer kaffe, og kanskje noen gamle historier. Tar du med gamle bilder eller historiske papir […]