« Tilbake til kalender

Gïele-kafé

FOTO: Hallvard U. Smestad

FOTO: Hallvard U. Smestad

Gïele-prïhtjhgåetie

2-3 dæjstah asken ts. 18:00-20:30 gïele-prïhtjhgåetie öörnesåvva Garverijesne Viosesne.

Gïele-prïhtjhgåetie akte ovbyjjes gïelesijjie gusnie maahta tjåanghkenidh saemiestidh, goltelidh, mubpiejgujmie årrodh jïh prïhtjegem/löövjen jovkedh mejnie akt bealese.

Muvhten aejkien sæjhta aelhkie darjomh årrodh. Vuesiehtimmien gaavhtan spïele-iehkedh, quiz, vytnesjimmie jallh jeatjah teema-iehkedh.

Jis dov leah sjaavnjoeh/raeriestimmieh teema-iehkiedasse jallh darjoemasse, saarnoeh maaje Naina Helenese jallh Maja Sööfese.

Vuartesjh mijjen gåetiesæjroem juktie vielie bïevnesh åadtjodh: www.gielemnastedh.no (jallh daesnie)

——————————————————————————

Gïele-kafé

2-3 tirsdager i måneden kl 18:00-20:30 arrangeres gïele-kafé på Garveriet i Viosen.

Gïele-kafé er en uformell språk-arena hvor man kan treffes for å snakke samisk sammen, lytte, være sosial og drikke kaffe/te med «nåkka attåt».

Noen ganger vil det være enkle aktiviteter. For eksempel spill-kvelder, quiz, håndarbeid eller andre tema-kvelder. Om du har ønsker/forslag til tema-kveld eller aktivitet; tips gjerne Niana Helen eller Maja Sofie.

Besøk Gïelem Nastedhs hjemmeside for mer informasjon, eller kontakt oss her.

Info om aktiviteten

Garveriet, Viosen
Sosialt & Merkedager
Kartvisning

Klikk på kartet for å se full størrelse