Agnete Saba – konsert

Mijjieh aavoedibie Agnete Sabam åehpiedehtedh mij mijjen luvnie tjoejehte duarstan, mïetsken 25. b. Baantine golme musihkerigujmie jïh sjïere kreatijve dåehkine, Agnete lea musihkeprosjektem tseegkeme mestie skraejriem åådtjeme hïejmesijjien åajvoeh eatnamistie. […]

Sančuari spiller til dans

Gosse iehkedsbiejjie Snåasenjaevresne vååjnoe laavadahken mïetsken 27. b. mijjieh daanhtsose bööredibie Sančuarine ektine. Gosse gaajhkesh joejkeminie jïh leah feesteaajmosne dellie badth daajra Sančuari lea scenesne. Sančuari lea mahte 40 jaepieh […]