Teater – Doajvvo på Snåsa Hotell

Doajvvo – dåajvoe lea teaterestuhtje musihkine teekstigujmie jïh laavlomigujmie dehtie noere artisteste Ronja-Katrin Larsen. Teeksth leah eksistensialismen bïjre, dah bæjjese vaeltieh guktie lea almetjinie årrodh jïh guktie lea orreme maanabaelien byjjenidh dïeves sårkoste jïh jueriedimmeste. Doajvvo – håp er en musikalsk forestilling med tekster og sanger av den unge artisten Ronja-Katrin Larsen. Tekstene er eksistensialistiske, […]

Konsert av Saara Hermansson på Vonheim

Konserte Saara Hermanssonine Konsert av Saara Hermansson Saara Hermansson er en sørsamisk musikkartist fra en liten by i Kultsjödalen i Västerbotten. Hun har vunnet sangdelen i Sami Grand Prix i […]

Verksted – dans og joik

Vierhkiesijjie - Daanhtsoe jïh vuelie Verksted - dans og joik Dov lea ïedtje vielie kreekevueliej jïh kreekesvihtjemi bïjre lïeredh? Maahtah kreekesvihtjemh jïh kreekevuelieh stååkedimmesne nuhtjedh, gosse voelpide dorjehth jïh gosse […]