Finsåsmarka

Finsås har blant annet spor etter gravrøyser og gamle bosettinger, mye variert og fin natur som innbyr til aktiviteter og rekreasjon. 

Det er usikkert hvor lenge det her bodd folk på Finsås, men gården er trolig en av de eldste i bygda. Det er funnet tre gravrøyser som kan dateres tilbake til folkevandringstida, ca. 400 – 600 e. Kr, samt en flatmarksgrav fra tidlig vikingtid, ca. 800 e. Kr. Det er også funnet en enegget kniv av skifer som er aldersbestemt til å stamme helt tilbake fra steinalderen, ca. 2000 – 8000 f.kr. Vi kan derfor gå ut fra at det her bodd folk her i minst 1500 år, sannsynligvis lenger.

Finsåsmarka dekker et areal på 2400 dekar og ligger på en ås sør for Snåsavatnet. Berggrunnen består for det meste av Snåsakalkstein. Kalkgrunnen gjør at Finsås tilhører en av de aller mest interessante og eiendommelige botaniske severdigheter i landet, fra artsfattige skogstyper til rike kalkutforminger med plantearter som er meget sjeldne i Trøndelag.

De dominerende vegetasjonstypene i Finsåsmarka er blåbærskog og småbregneskog. Her finnes en rekke varmekjære og til dels krevende arter, som blåveis, krossved, trollhegg, tysbast, kalktelg og kranskonvall. Det er imidlertid orkideene Finsåsmarka er mest kjent for. I den fuktige, urterike granskogen finnes det store forekomster av marisko (fruesko). På de tørre ryggene, det furua dominerer tresjiktet, finner vi blant annet flueblom og rødflangre. Den sjeldne huldreblommen dukker årvisst opp i skyggefull gammelgranskog.

Sett under ett er Finsåsmarka et område med stor artsrikdom, og med stor variasjon i vegetasjonstyper. I de siste 60 årene er skogen blitt brukt og drevet i sammenheng med skogbruksundervisning, og det er derfor blitt tatt spesielt godt vare på det biologiske mangfold i de ulike skjøtselstiltak.

Natur og kulturstiene går forbi flere kulturminner og gjennom ulike naturtyper i et vakkert og vekslende landskap. Sti nr.1 går i en sløyfe på 3,2 km, mens sti nr. 2 er 1,8 km hver vei. Det er kjørbar vei fram til rasteplassen i den vestre enden av sti nr. 1.

Del denne siden