Jettegryte i Lurudalen

Ei jettegryte oppstår ved at vatn under stort trykk setter stein og grus i en roterende bevegelse. De fleste jettegryter finner vi langs elver som passerer en innsnevring, som her ved Grisbakkporten. Vi finner dem også ute ved sjøen der bølger og strømmer opp gjennom årene har hulet ut disse fenomenene. Vi kan også finne jettegryter langt fra dagens elver. Disse er dannet i slutten av istiden ved at vatn som rant på oversiden av isen har styrtet gjennom sprekker og på det viset dannet gryter.

For ca. 10 000 år siden var isen på retrett i Norge og landskapet med daler og fjell ble for det meste formet på denne tida. Dette skjedde ved at isen som var i bevegelse mot havet skurte mot underlaget og slipte det ned. I tillegg arbeidet de store vannmassene seg nedover fjellmassene samt førte med seg store deler av de avslipte massene nedover i dalførene. Vi finner dem i dag som grus, sand og leiravsetninger nedover i dalførene.

Her ved Grisbakkporten var det en fjellterskel vannet måtte passere. Dagens elveløp har vann, is og stein arbeidet ut. Under denne prosessen ble denne jettegryta til. Under issmeltingen var vassføringa stor og trykket likeså. I tillegg har vi sannsynligvis hatt en virvlende foss på denne plassen som har startet det hele. Massene nede i gryta består av runde steiner sammenkittet av stoff (silt og leire). Finstoffet ble delvis dannet under selve utslipinga av jettegryta, men det meste har elva tilført i flomperioder etter at elveløpet var gravd under selve kanten av jettegryta.

Steinene som ligger i jettegryta har flere betegnelser som rivesteiner, slipestein og reiregg. Ved at vatnet satte disse i en roterende bevegelse ble de smått om senn avslipte. Både steinene og jettegryta er helt slette og kan se ut som om de er helt polerte når de er våte. Vi kan i dag finne steiner som er helt runde som en ball. Folk som finner dem syns disse er veldig fine og tar dem med seg. Dette er dessverre uheldig, da disse steinene forteller mye om den prosessen som har skjedd. Vi vil derfor be om at stein ikke tas fra selve jettegryta.

Del denne siden